Thư viện

GIỚI THIỆU

Tạp chí Dược liệu của Viện Dược liệu được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 313/GP-BVHTT ngày 23/7/2002 và chỉ số ISSN 0868-3859.

12/09/2014